Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes, facturen en aanbiedingen van Anoblì aan de Klant en op alle overeenkomsten tussen Anoblì en de Klant. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van Derden uitgaan, ook indien Anoblì deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd. Het aanvaarden van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden dewelke de Klant erkent gelezen en aanvaard te hebben. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door Anoblì. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Indien door een gerechtelijke uitspraak een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

 

Levering

Iedere bestelling is slechts geldig na aanvaarding door Anoblì. De factuur geldt als bewijs van aanvaarding van de bestelling. Anoblì kan altijd weigeren één of meerdere leveringen uit te voeren wanneer de Klant één van zijn verplichtingen ten aanzien van Anoblì niet nakomt, ondermeer inzake betaling.

 

Klachten

Onder voorbehoud van wat hierna in verband met de terugzending van koopwaar van gebrekkige kwaliteit wordt bepaald, moeten alle klachten over kwaliteit, hoeveelheid en de prijs van de koopwaar binnen de acht dagen na levering aan de verkoper via aangetekend schrijven worden meegedeeld. Klachten vormen in geen geval een geldige reden om de leveringsnota of factuur niet te betalen. Voor de goederen van gebrekkige kwaliteit worden volgende regels toegepast : – zij kunnen maar worden terugbetaald wanneer zij binnen de 30 dagen na de leveringsdatum werden teruggestuurd en voor zover de verkoper voor het gebrek aansprakelijk is ; – omtrent de flessenbreuk neemt de verkoper slechts de breuk van de flessen te zijnen laste zo deze bij de levering op tegenspraak werd vastgesteld. In afwijking van het voormelde, zal Anoblì de aankoop van een fles met kurksmaak crediteren, indien de Klant onmiddellijk na vaststelling van de kurksmaak de fles afsluit en deze binnen de 48 uren na vaststelling in nog gevulde toestand aan Anoblì terugbezorgt. Deze garantie betreffende kurksmaak geldt tot 12 maanden na aankoop. Bewijs van aankoop dient door de klant te worden aangetoond.

 

Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op leveringsnota en/of factuur, zijn deze contant betaalbaar bij ontvangst zonder korting. Kosten zijn ten laste van de Klant.In geval van niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de vervaldag, verhoogd met een vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 25,00 voor invorderingskosten (administratie-, aanmaning-, dossier- en boekhoudkosten). Iedere betaling strekt primair tot voldoening van de verschuldigde schadevergoeding en verwijlinteresten en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. Anoblì zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Anoblì om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Anoblì is de overeengekomen korting slechts verschuldigd op de prijs van de gedane en betaalde aankopen. Bovendien is Anoblì deze kortingen niet verschuldigd wanneer de Klant eender welke verplichting ten overstaan van ENTRE-DEUX-MONTS niet nakomt, onder meer inzake betaling.Wanneer Anoblì toestaat dat van deze regels wordt afgeweken, moet dit worden beschouwd als een tegemoetkoming waaraan hij altijd een einde kan stellen.

 

Verpakkingen en diverse

Het gewaarborgde materiaal, publiciteitsmateriaal en glazen die door Anoblì geleverd zijn, blijven zijn eigendom.De som die de Klant als waarborg betaalt, vertegenwoordigd slechts een gedeelte van de waarde van de in bewaring gegeven verpakking.

 

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over na volledige betaling van zowel hoofdbedrag als rente, schadebeding en kosten. De Klant zal de niet-betaalde producten niet mogen verkopen, in bruikleen geven, in bewaring geven, vervreemden of op welke manier dan ook alvorens de producten betaald zijn. Anoblì kan derhalve de goederen zonder ingebrekestelling terugnemen.De Klant verbindt er zicht toe belanghebbenden te verwittigen dat de aangekochte goederen werden aangekocht met een clausule van eigendomsvoorbehoud.

 

Overmacht

Anoblì heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zonder dat Anoblì gehouden is tot enige schadevergoeding.

Bevoegdheid van Rechtbanken

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Anoblì en de Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of overeenkomsten gesloten tussen Anoblì de Klant, vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent.

nl_NLDutch
Scroll naar boven